#Explore #Vinnitsya #Ukraine, Khlibna street

July 22, 2020 at 09:14PM https://www.youtube.com/watch?v=xDEKJQykkVo#Explore #Vinnitsya #Ukraine, Khlibna street
Lets go Explorer to Vinnitsya in Ukraine . Khlibna street. Centre of Vinnitsya.
link YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xDEKJQykkVo ссылка источник